Barn i kläm när våldsamma pappor kräver sin rätt

Mannens rättigheter sätt ibland framför barnens bästa, enligt nya undersökningen från ROKS.

Tidigare i maj publicerade vi Sofie Löwenmarks historia. Hennes mamma mördades av hennes pappa 1981, när Sofie var ett år gammal.

Pappan, som dömdes till fängelse, fick trots detta vårdnaden om Sofie, och hon berättar att det var en lång och svår process att få honom att skriva över den till mostern, som Sofie bodde hos.

– Han vägrade ju under en lång tid av anledningar som han inte direkt redovisade. För att jävlas antar jag, säger Sofie.

I de tidningsklipp om mordet som Sofie Löwenmark senare gått igenom beskrivs mammans död mer som en familjetragedi än som mord.

– Jag kan inte ens minnas att det står mord någonstans, säger Sofie i artikeln.

Läs också: 10 tecken på att du är i ett dåligt förhållande

På ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) finns en undersökning som visar att det finns brister i det svenska rättssystemet som kan gå ut över barnen i vårdnadstvister där allvarliga brott samtidigt utreds.

Kvinnor tas inte på allvar

Undersökningens syfte var att ta reda på i vilken mån förekomsten av brottsprocesser med inslag av familjevåld påverkar utgången av en vårdnadstvist. I undersökningen har man analyserat 100 brottsmålsdomar, som tagits fram i en rättsdatabas med sökordet ”vårdnad” som sållning. Domarna kommer från nio olika tingsrätter i Sverige: Alingsås, Luleå, Nacka, Södertörn, Värmland, Linköping, Nyköping, Gotland och Lund.

Brottmålsdomarna har gåtts igenom och sedan har domar i respektive vårdnadsmål beställts från tingsrätterna. Det blev totalt 34 domar, så detta är ingen stor undersökning.

Tanken vid vårdnadstvister är att barnets bästa ska sättas främst – men samtidigt har barnet ingen talan i rätten, eller någon som representerar det. Istället står ofta ord mot ord mellan föräldrarna.

Utgångspunkt för domstolarna är också att båda föräldrarna ska ha umgängesrätt med barnet – vilket låter självklart. Men när den ena föräldern misstänks för brott som misshandel eller sexuella övergrepp är praxis i Sverige att barnet ska vara kvar där det är tills ärendet är utrett. Och den förälder som kämpar emot eller kräver ensam vårdnad riskerar istället att förlora vårdnaden helt.

Det här gör att kvinnor som har blivit slagna av sina män, och kanske sett barnen bli det också, ändå måste ha nära kontakt med mannen, alternativt släppa iväg barnen vid umgängestillfällena under rättegångsperioden.

Läs också: Mia Skäringer hyllas efter inlägget om våld mot kvinnor

I undersökningen kunde man se att 75 av de 100 brottsmålsdomarna var fällande. Det kan jämföras med den genomsnittliga nivån i landet för brott, vilket är 95  procent. Skälet är att ord-mot-ordsituationer ofta förekommer i mål om relationsvåld och att domstolarna är försiktiga när det gäller att värdera bevisen.

Tingsrätten säger själva rent ut (i nästan hälften av domarna) att eftersom det föreligger en vårdnadstvist mellan parterna måste målsägandens utsaga bedömas med särskild försiktighet. Därför blev det friande dom i 44 procent av de misshandelsfall som var med i undersökningen.

Man kan alltså se tendensen att en misshandel inte döms lika hårt om det samtidigt pågår en vårdnadstvist – som om misshandeln hade skett mellan två för varandra okända personer:

”Rätten tycks anse att det i en uppbrottssituation finns färre hämningar och att det är förståeligt att visst våld kan uppstå i samband med vardagliga konfrontationer,” står det i undersökningen.

Fördomar om påhittade övergrepp

En vanlig fördom är att kvinnor skulle hitta på att mannen har gjort saker mot barnet för att själv få hela vårdnaden, men enligt undersökningen vore detta att skjuta sig själv i foten.

När det under en vårdnadstvist dyker upp anklagelser om våld eller sexuella övergrepp ses dessa ofta som utspel kopplade till tvisten, och inte som en seriös handling för att utreda saken. ”Att hävda att misstankar om övergrepp kan vara en bra strategi för en mamma att få ensam vårdnad är alltså helt felaktigt – så länge bevisen är svaga är misstankarna till nackdel för henne.”

Något som heller inte är vida känt är att en vårdnadstvist i sig kan utlösa ett våldsamt beteende eller sexuella övergrepp:

”Skilsmässan har skapat en känsla av maktlöshet och desperation som får sitt utlopp i den oinskränkta makten över barnet … Det är alltså inte märkligt att misstankar om övergrepp uppkommer just i vårdnads­tvister, helt enkelt därför att det är separationen som triggat mannens gränslöshet och behov att ”ta tillbaka makten”.”

Just sexuella övergrepp mot barn var inte en stor del av brottsmålen i undersökningen, men enligt författarna till undersökningen kan de vara fler än vi kan se:

”Det förekommer att mannen vid misstanke om sexuella övergrepp, erkänner en misshandel i förhoppning om att polisen låter sig nöja med detta och inte går vidare med den ofta mer svårutredda sexualbrottsmisstanken.”

Läs också: 7 sätt #metoo syns i regeringens vårbudget

Författarna överraskas av domstolarnas välvilja mot männen som begått brott – i 32 av de 34 fallen får mannen behålla sin umgängesrätt. Ett exempel är ett fall där de två barnen är rädda för pappan, som även misstänkts för sexuellt övergrepp mot ett av barnen, men tingsrätten menar att det inte finns någon konkret risk, om umgänget sker korta stunder med umgängesstöd.

Avslutningsvis sammanfattas i undersökningen i att det är slående hur ofta schabloner tillämpas i dessa fall, och hur man undviker att göra djupare analyser. Författarna har analyserat tre brister i det svenska rättssystemet:

  1. Dålig fokus på barnets bästa
  2. Vårdnadstvist ger bevishandikapp i brottsmålet
  3. Försonlighet mot våldsamma män

Källa: Våld & Vårdnad, av Eva Diesen  Foto: IBL

Utvald läsning