Studie: Skilsmässa kan öka risken att dö i förtid

Skilda personer löper större risk att dö i förtid – på grund av dåliga vanor.

Undersökningen baseras på data från en tidigare studie gjord på en grupp engelska medborgare över 50 år. Gruppen bestod av nästan 6 000 deltagare där 928 stycken var skilda och levde ensamma, resten var gifta.

I den tidigare undersökningen, den mer allmäna English Longitudinal Study of Aging, dokumenterades deltagarnas självupplevda tillfredsställelse med tillvaron överlag samt deras hälso- och motionsvanor, lungkapacitet och nivå av inflammationer i kroppen.

Det var under arbetet med dokumentationen av de som gick bort under studiens gång som forskarna fann att de som var separerade eller skilda hade hela 46 högre risk att dö under studien än de övriga! Forskare försöker nu fylla på med bevis för sambandet mellan civilstånd och för tidig död.

Förklaringen ses som att de som var skilda eller separerade, framförallt kvinnor, angav lägre tillfredsställelse med tillvaron över lag, vilket bland annat spillde över i sämre motionsvanor, en känd riskfaktor för tidig död. De var även mer benägna att röka, vilket gav en sämre lungkapacitet – och ännu större risk för tidig död.

Det finns sedan tidigare bevisat tydliga samband mellan civilstånd och fysiska och psykiska beteenden, dessutom är våra hälsoval ofta starkt kopplade till måendet i allmänhet. Men det exakta sambandet mellan mindre motion, rökning och skilsmässa är inte fastställt i den här studien. En förklaring tros dock vara att man helt enkelt inte har någon att svara inför – som håller koll på ens vanor och motiverar en att göra sundare val.

Kanske borde vi fråga våra skilda bekanta ”Röker du? Motionerar du tillräckligt?”

Man planerar att framöver utveckla forskningen genom att även titta på kostvanor och alkoholvanor i förhållande till skilsmässa samt se om resultaten från studien även är överförbara på yngre människor i samma situation.

Källa: University of Arizona   Foto: IBL

Redaktionens tips