SömnMindfulnessOnt i magenVätskebristHuvudvärk

Så är svenska kvinnors kunskap om klimakteriet – stor undersökning

15 mar, 2023 
Klimakteriet undersokning
I vilken ålder kommer en kvinna i klimakteriet, hur länge varar perioden och vilka är de vanligaste symtomen? Det är några av frågorna MåBra ställde i vår undersökning. Resultatet visar att det finns både nya och gamla sanningar att lyfta.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons
I klimakteriet och van att träna? Här är 3 träningstips för digBrand logo
I klimakteriet och van att träna? Här är 3 träningstips för dig

Vad kan Sveriges kvinnor om klimakteriet och hur påverkas vi under denna period i livet? Det ville vi på MåBra ta reda på och bad därför Novus ta tempen på kunskapen bland landets kvinnliga 40-65-åringar.

Resultatet är väldigt intressant och berättar att det finns både fördom, lärdom och kunskapsluckor kopplat till denna del av livet. Till exempel tycks vi vara inställda på fler symtom än vad som faktiskt drabbar oss. En tredjedel av de tillfrågade kvinnorna upplevde inga eller relativt små problem under perioden. Å andra sidan rapporterade nästan hälften det motsatta: besvär av mycket eller ganska hög grad.

Vi ser också symtom som det är relativt låg kännedom om, som ledvärk och depression. Samt oklarhet kring när i livet klimakteriet inträffar och hur lång perioden faktiskt är.

Annons

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av MåBra med syftet att undersöka kunskapen hos kvinnor gällande klimakteriet. Den genomfördes mellan 23-30 januari 2023 via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

Totalt svarade 529 kvinnor.

Vilka deltog i undersökningen?

Totalt svarade 529 kvinnor i åldrarna 40-60 år. 54% av de svarande uppgav att de är i eller har varit i klimakteriet. Lite mer än hälften av deltagarna har alltså egen erfarenhet av avslutat eller pågående klimakterium medan andra hälften har perioden framför sig.

Vilka klimakterie-symtom tror vi är vanligast?

När deltagarna fick svara på frågor om vilka symtom som var vanligast under klimakteriet hamnade svettningar, torra slemhinnor och humörsvängningar i topp.

De kvinnor som hade högskoleutbildning och själva ansåg sig ha problem under klimakteriet svarade torra slemhinnor i högre grad än övriga. Samma undergrupp listade även sömnproblem som ett vanligt symtom.

Symtom på klimakteriet
Svar på frågan "vilka tror du är vanligaste symtomen på klimakteriet
– Siffrorna visar tydligt att yttre attribut som svettningar har högst kännedom bland symtomen. Även torra slemhinnor och humörsvängningar ligger högt. Många läsare har hört av sig, förvånade över att deras låga livslust var kopplad till klimakteriet. Att en tredjedel känner till att det kan vara ett vanligt symtom överraskade oss, säger Jennie Sandberg, chefredaktör på MåBra.

Annons

Och vilka symtom har vi upplevt?

När svaren med de antagna klimakterie-symtomen sedan matchades mot de som deltagarna faktiskt upplevt noterades vissa skillnader. Nästan alla (93%) förknippade svettningar med denna period i livet, men något färre (75%) hade upplevt det.

Även förmodade problem som torra slemhinnor, humörsvängningar och oregelbunda blödningar visade sig vara mindre vanliga som upplevda symtom än som förutfattat. Bland fritext-svaren där deltagarna fick addera övrig info syns hjärndimma, hjärtklappning och sämre immunförsvar bland svaren.

Det fanns också omvända värden, det vill säga symtom med mindre kännedom men som upplevts i högre grad. Torr hud och ledvärk till exempel.

Bland fritext-svaren på upplevda symtom syntes hjärndimma, hjärtklappning och sämre immunförsvar bland kommentarerna på upplevda symtom.

Upplevda symtom under klimakteriet
Matchade svar på upplevda symtom och kända symtom

– Det här blev ett intressant lager när vi matchade utfall mot kända symtom. Där ser vi att svettningar inte behöver vara synonymt med den här perioden i livet och inte de torra slemhinnorna heller! Även humöret verkar vara mer stabilt än förväntat. Däremot tycks ledvärk överraska fler och trots att depression ligger ganska likt mellan kända och upplevda symtom tycker vi det är viktigt att lyfta att 20 procent känner sig nedstämda under klimakteriet. Det är var femte kvinna och under en passage i livet som kan vara flera år dessutom, säger Jennie Sandberg.

Annons

Hur länge varar klimakteriet?

Drygt hälften av de tillfrågade kvinnorna trodde att klimakteriet varar upp till fem år, var femte (19%) svarade vet ej på frågan. Bland de kvinnor som inte hade kommit in i klimakteriet trodde en tredjedel att det varade upp till 4 år.

Men i gruppen som var mitt i eller hade passerat perioden svarade 37 procent att klimakteriet varar i sex år eller mer. Den grupp som ansåg att de hade stora hinder eller besvär under klimakteriet var starkast representerade i detta svar.

– Här sticker två saker ut: dels har var femte kvinna svarat att de inte vet hur länge klimakteriet pågår. Här finns det ett kunskapsglapp att fylla! Dessutom verkar den uppfattade längden av klimakteriet vara längre i gruppen som hade besvärliga erfarenheter från perioden, säger Jennie Sandberg.

I vilken ålder hamnar vi i klimakteriet?

Hälften av de tillfrågade tror att vanligaste åldern att hamna i klimakteriet är 50 år. Här sticker en avvikelse ut: i gruppen som var i eller hade passerat klimakteriet uppgav 48 % att de hamnade i klimakteriet före sin femtioårsdag.

Ålder i klimakteriet
Svar på frågan "Hur gammal var du när du hamnade i klimakteriet"

– Den gissade snittålder på 50 år för att hamna i klimakteriet stämde ganska väl överens med genomsnittet. Men borrar vi oss ner i siffrorna ser vi att kvinnorna som är i eller passerat klimakteriet har en intressant fördelning. Där har hälften gått in i klimakteriet innan de fyllt 50, säger Jennie Sandberg.

Annons

Sammanfattning av undersökningen

MåBra:s undersökning syftade till att upptäcka kunskapsluckor och oväntade insikter kopplat till klimakteriet. Tidigare undersökningar från bland annat Socialstyrelsen visar att kvinnor i klimakteriet kan delas in i tre grupper: de som har svåra besvär, lindriga besvär och lite eller inga besvär. Samma mönster syns i den här statistiken.

Ett mönster som kan lyftas är att en betydande del saknar kunskap om när klimakteriet infaller och hur lång perioden är. De vanligaste symtomen finns det god kunskap kring, kanske finns där en onödig rädsla och oro till och med eftersom färre rapporterade det som upplevda symtom.

Bland de mindre kända som depression och ledvärk finns det anledning att sprida mer kunskap, det är två exempel på symtom som kan ha stor inverkan på en kvinnas upplevda livskvalitet.

I MåBra nr 4 2023 och på mabra.com/klimakteriet har vi samlat guidande information om klimakteriet. Läs och lär om denna period i livet för att få den hjälp och stöttning som just du behöver!

Omslag MåBra 4 klimakteriet
MåBra nr 4 2023 med Monika Björn på omslaget.

Vad säger svenska kvinnor om klimakteriet – kort sammanfattning

  • Vanligaste symtomen på klimakteriet tros vara svettningar (93%) följt av torra slemhinnor (64%) och humörsvängningar (63%)

  • Hälften tror att vanligaste åldern att hamna i klimakteriet är 50 år (50%)

  • Drygt hälften (51%) tror att klimakteriet varar i upp till 5 år och nästan en av fem (19%) vet inte hur länge klimakteriet varar

  • Drygt fyra av tio (41%) har en negativ inställning till klimakteriet

  • Två av tre (66%) förknippar klimakteriet med svettningar och nästan sex av tio (59%) förknippar det med mensfrihet

  • Nästan hälften (48%) uppgav att de hamnat i klimakteriet innan de fyllt 49 år

  • Bland de som är i eller har passerat klimakteriet svarar tre av fyra (75%) att de upplever eller har upplevt svettningar som symtom

  • Nästan hälften (47%) upplever eller upplevde besvär under klimakteriet
Kvinnans livsfaser – från födsel till menopausBrand logo
Kvinnans livsfaser – från födsel till menopaus
Annons