Barn med coronavirus har andra symtom än vuxna - ny studie

Barn har andra symtom vid covid-19 och coronaviruset.

Av statistiken att döma slår coronaviruset hårdare på den vuxna befolkningen, där äldre konstaterats utgöra den största riskgruppen att drabbas av covid-19 med livshotande eller i värsta fall dödlig utgång.

Symtomen på covid-19 är framförallt feber och hosta, men även lindriga besvär som snuva och halsont har förekommit. Enligt Folkhälsomyndigheten får de flesta lindriga besvär som går över av sig själva och som kan klaras av med egenvård i hemmet.

Att barn kan bära smitta och uppvisa just dessa lindriga symtom har också kunnat påvisas. Nu finns en kinesisk studie framtagen av the Chinese Center for Disease Control and Prevention som stöttar just denna teori.

Barn med coronavirus har andra symtom

För att utvärdera coronavirusets effekt på barn har man granskat symtomen på de som insjuknat och sedan behandlats i Wuhan, där viruspandemin har sitt ursprung.

Under en knapp månad lät man undersöka 1 391 barn som antingen uppvisade symtom på smitta eller umgåtts med en smittad person och av dessa testades 171 barn positiva för covid-19.

Under perioden som studien pågick, 28 januari till 8 mars, kunde forskarna notera följande symtom på barnen som vårdades:

15,8 % hade inga symtom alls

Av de barn som hade symtom var dessa vanligast:

Hosta – 48,5 %

Halsont – 46 %

Hjärtrusning – 42 %

Feber – 41,5 %

Andfåddhet – 28,7 %

41,5 % fick feber någon gång under sjukdomens förlopp och 22,8 % hade feber som inte var högre än 39 grader. Över hälften hade dock ingen feber alls.

3 av barnen behövde intensivvård men hade då underliggande sjukdom. Ett av barnen avled och hade underliggande sjukdom.

Barn får antagligen en mildare reaktion

”Denna rapport beskriver ett brett spektrum av symtom från coronainfektion hos barn. I kontrast till smittade vuxna verkar de flesta infekterade barn ha en mildare reaktion”, skriver forskarna som också betonar vikten av att ta hänsyn till detta när vi utvärderar smittorisken bland och via barn och unga.

Här hittar du studien i sin helhet

Redaktionens tips