Avhandling: Nio av tio med högt blodtryck kan behöva mer behandling

Blodtryck som mäts på en arm.
5 sätt att sänka blodtrycket utan medicin
1:30

Efter reklamen: 5 sätt att sänka blodtrycket utan medicin

(1:30)

Slå på ljud

Mer än en miljard människor i världen beräknas lida av högt blodtryck. I Sverige har mer än en fjärdedel av alla vuxna det.

Med högt blodtryck menar man att övertrycket ligger på 140 mmHg eller högre, eller att undertrycket ligger på 90 mmHg eller högre.

På läkarspråk kallar man högt blodtryck för hypertoni. Det räknas som den största behandlingsbara orsaken till hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Högt blodtryck kan för många vara underbehandlat

En delstudie i en avhandling, The Force of Blood, från Göteborgs universitet tyder på att det kan finnas många som får otillräcklig behandling för sitt höga blodtryck. Detta kan i så fall medföra en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död hos de här patienterna.

Exempel på hjärt-kärlsjukdomar kan vara stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och förmaksflimmer.

Vad är normalt blodtryck? Här är värdena som är bra att ha koll på

Nio av tio med högt blodtryck kan behöva mer behandling

I delstudien analyserades data om 259 753 patienter som inte tidigare hade drabbats av hjärtinfarkt eller stroke. Av dessa hade 90 procent, nio av tio, antingen otillräcklig blodtryckskontroll, för höga blodfetter eller var rökare.

Slutsatsen som dras är att det kan vara onödigt många som drabbas av hjärtinfarkt eller stroke på grund av otillräckligt behandlat högt blodtryck.

Går att minska risken med mer medicin eller livsstilsförändringar

Johan-Emil Bager, specialistläkare i internmedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, ligger bakom avhandlingen. Han anser att både sjukvårdspersonal och patienterna själva behöver öka sin ambitionsnivå när det gäller blodtrycksbehandling.

– De allra flesta patienter med högt blodtryck skulle kunna minska sin risk för hjärtinfarkt och stroke genom att sänka sitt blodtryck och sina blodfetter med fler läkemedel, eller livsstilsförändringar, säger Johan-Emil Bager, i ett pressmeddelande.

Dr Mikael om högt blodtryck: Man får inga symtom – håll koll så här

Ett övertryck under 130 gav positiva effekter

I de andra delstudierna i avhandlingen framkom bland annat att risken för hjärtinfarkt eller stroke hos 5 041 undersökta patienter visade sig vara 40 procent lägre vid ett övertryck under 130 mmHg jämfört med ett övertryck på 130–139 mmHg.

Det visade sig även att risken för hjärnblödning hos 3 972 undersöka patienter som behandlades med blodförtunnande läkemedel var ungefär dubbelt så stor hos de med ett övertryck på 140–179 mmHg jämfört med de som hade ett övertryck på 130–139 mmHg.

Blodtryck på 130/80 brukar vara målet

För de allra flesta med högt blodtryck är målet att man ska komma ner till 130/80 mmHg. Men för en del patientgrupper är det fortfarande osäkert vilken blodtrycksnivå som egentligen är mest fördelaktig för att undvika hjärtinfarkt och stroke.

Ett exempel är äldre som inte tidigare drabbats av någon kardiovaskulär sjukdom eller patienter som samtidigt har högt blodtryck, förmaksflimmer och får blodförtunnande läkemedel.

De här resultaten skulle kunna tala för att det kan vara gynnsamt även för de här patienterna att ha ett blodtryck där övertrycket är lägre än 130 mmHg.

Högt blodtryck? Därför ska du stå i planka

Avhandlingen har begränsningar

I avhandlingen framgår att det inte säkert går att utröna vad som orsakar vad i denna typ av studier, även om man försökt att kontrollera för andra faktorer som kan påverka resultatet. Det saknades också mätvärden för många variabler vilket kan ha medfört systematiska fel i studien.

Datan samlades in av vårdpersonal i Västra Götalandsregionen i samband med rutinmässig primärvård.

Foto: TT

Utvald läsning